Veilig winkelen  Betaal met Klarna    Vaste lage prijzen

3-6 dagen levering

 

PRIVACYBELEID VOOR HIJABFACTORY

 

INLEIDING EN SAMENVATTING

Uw privacy is belangrijk voor Ayisah Sweden AB ("HijabFactory" of "wij"). In deze beleidslijn willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw rechten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u als particulier kunnen zijn gekoppeld, bijvoorbeeld naam en contactinformatie. 

Kortweg zijn dit de redenen waarom wij uw gegevens verwerken: 

- Voor zover nodig voor de afhandeling van uw bestelling en het leveren van uw bestelling.
- Om u aanbiedingen en inspiratie aan te bieden, zowel via nieuwsbrieven als door gerichte marketing in sociale media en andere media, zowel online als offline.
- Om met u te communiceren en uw vragen te beantwoorden.
- Om u te vragen naar uw ervaring met Desenio.
- Om u te herinneren aan een verlaten winkelwagentje.
- Om een klantaccount aan te maken en te onderhouden (incl. eigenschappen als Favorieten).
- Om te voldoen aan de dwingende wetgeving (bijv. consumenten- en boekhoudrecht).

U hebt verscheidene rechten volgens de wet op de gegevensbescherming. U hebt bijvoorbeeld altijd het recht om te bezwaar maken tegen marketing. U kunt er ook lezen over de wijze waarop u invloed kunt uitoefenen op hoe wij uw persoonsgegevens verwerken - en de rechten die u hebt. 

Wilt u meer weten? Lees dan onze gedetailleerde toelichting hieronder. Hieronder kunt u meer lezen over hoe, waarom en hoelang wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Ayisah Sweden AB, met het Zweedse registratienummer 559003-4707, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er ook rekening mee dat onze betalingsprovider(s) persoonsgegevens verwerkt (verwerken) die bij aankoop via onze site worden verzameld. Zij zijn onafhankelijk van ons verantwoordelijk voor de verwerking daarvan. 

Wilt u contact met ons over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via help@hijabfactory.nl. Ons postadres is Box 738, 191 27 Sollentuna, Zweden.

 

VAN WIE OF WAAR VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken die persoonsgegevens die u met ons hebt willen delen.

 

WIE KAN TOEGANG KRIJGEN TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door Desenio. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens om op een goede en efficiënte manier aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

- Om te garanderen dat u ons betaalt, zal (zullen) onze betalingsprovider(s) toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.
- Om uw artikelen bij u thuis of bij een postagentschap te kunnen bezorgen en om eventuele retouren te kunnen hanteren, delen wij uw persoonsgegevens met een vervoerder.
- Om uw beoordelingen op onze website te publiceren, delen wij uw persoonsgegevens met de leverancier die de technische oplossing biedt voor het publiceren van dergelijke beoordelingen.
- Als een vriend u naar ons heeft doorverwezen, delen we een hashtag (tekst-id) van uw e-mailadres met een leverancier die ons heeft geholpen om vriendverwijzingen mogelijk te maken. Het doel is om te weten of we de leverancier van de dienst al dan niet moeten betalen voor het doorverwijzen van een nieuwe klant. Het is niet mogelijk voor de leverancier van de dienst om de tekst-id om te zetten om zo toegang te krijgen tot uw eigenlijke e-mailadres. 
- Om relevante producten te marketen en onze website zo relevant mogelijk te maken, delen wij uw persoonsgegevens met degenen die ons een dienst aanbieden om ons met de marketing te helpen, waaronder bijvoorbeeld Google en Facebook.
- Wij zullen uw persoonsgegevens delen met IT-leveranciers die als processors de persoonsgegevens namens ons verwerken om ons met IT-diensten te assisteren.

Als u meer gedetailleerde informatie wilt over met wie wij uw persoonsgegevens delen, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

DRAGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OVER TOT BUITEN DE EU/EER?

HijabFactory verwerkt uw persoonsgegevens in het algemeen binnen de EU/EER, maar in incidentele gevallen gebruiken wij leveranciers uit landen buiten de EU/EER. Bij overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zorgt HijabFactory voor een adequaat beschermingsniveau. 

HijabFactory kan wellicht persoonsgegevens overdragen aan de VS en onze leverancier die een service biedt voor het verzenden van nieuwsbrieven en onze leveranciers die diensten bieden voor de marketing van relevante producten en het zo relevant mogelijk maken van onze website.

Alle Amerikaanse leveranciers waar wij diensten van afnemen of zullen nemen zijn in het bezit van een certificering volgens Privacyschild. Privacyschild is een overeenkomst tussen de EU en de VS, met als grondgedachte de bescherming van de fundamentele rechten van Europeanen en het waarborgen van de rechtszekerheid van bedrijven die persoonsgegevens overdragen naar de VS. Amerikaanse bedrijven kunnen zich aanmelden voor een Privacyschild-certificering met de VS. Ministerie van handel. Dit ministerie zal dan nagaan of het privacybeleid van de leveranciers voldoet aan de hoge normen voor gegevensbescherming.

Als u vragen hebt over hoe wij uw persoonsgegevens delen of als u meer informatie wilt over de door ons gehanteerde passende veiligheidsmaatregelen, neemt u dan contact met ons op.

 

HOE KUNT U INVLOED UITOEFENEN OP DE WIJZE WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u diverse rechten om invloed te kunnen uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees hieronder meer.

 

RECHT OM TOESTEMMING TE HERROEPEN EN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN VERWERKING

U hebt het recht om, geheel of gedeeltelijk, een verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen. Uw herroeping geldt vanaf het moment van herroeping. 

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen onze marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven. 

In sommige andere gevallen bestaat het recht op bezwaar niet (bijvoorbeeld omdat wij uw persoonsgegevens moeten opslaan). U hebt het recht om bezwaar te maken wanneer de verwerking is gebaseerd op een afweging van legitieme belangen. Lees hieronder meer over wat dat betekent. Als we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen laten zien die zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten of als het doel is het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hebt u nooit het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

 

RECHT OP TOEGANG

U hebt het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die u betreffen. U kunt toegang krijgen tot de persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

 

RECHT OP RECTIFICATIE

U hebt het recht om alle onnauwkeurige persoonsgegevens met betrekking tot u te corrigeren en ons te vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

 

RECHT OP WISSEN ("HET RECHT OM TE WORDEN VERGETEN") EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

Uw recht om bezwaar te maken is toepasbaar wanneer de verwerking is gebaseerd op een balans in belangenafweging. Lees meer over wat dit betekent in de tabellen hieronder. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te verlangen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, of wanneer u uw toestemming herroept waarop de verwerking is gebaseerd en waar er geen andere rechtsgrond voor voortzetting van de verwerking bestaat.

U hebt ook het recht om te verlangen dat HijabFactory de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist of wanneer de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan een beperkt gebruik verlangt.

 

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

U kunt dit in het bijzonder doen in de EU/EER-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of van een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit recht laat onverlet elke andere administratieve voorziening of elk ander rechtsmiddel.

 

RECHT OP GEGEVENSPORTABILITEIT

U hebt het recht om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens die wij over u hebben, over te dragen aan een ander bedrijf (gegevensportabiliteit).

Dit recht is van toepassing op persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar en interoperabel formaat, indien:

- De verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst; en
- De verwerking plaatsvindt met geautomatiseerde middelen.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensportabiliteit hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van HijabFactory naar een andere controller te laten verzenden, indien dit technisch haalbaar is.

 

HOE EN WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Ons doel is om zo transparant mogelijk te zijn over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. In de tabel kunt u meer gedetailleerde informatie lezen over de reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken (de doeleinden van de verwerking), welke persoonsgegevens wij verwerken, onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hoelang wij uw persoonsgegevens voor elk afzonderlijk doel verwerken. 

We verwerken persoonsgegevens waarvan u heeft gekozen die met ons te delen.

 

VERWERKING ALVORENS EEN AANKOOP TE DOEN

Om met u te kunnen communiceren,  en feedback van u te kunnen ontvangen, moeten we uw persoonsgegevens verwerken. Als u ons geen persoonsgegevens voor deze doeleinden verstrekt, zullen wij u deze diensten niet kunnen bieden en uw vragen niet kunnen beantwoorden.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?Welke persoonsgegevens verwerken we?Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor het specifieke doel?
Om uw achtergelaten winkelwagentje op te slaan en u te herinneren aan het product dat u in het wagentje hebt achtergelaten als u met een aankoop bent begonnen door uw e-mailadres in te voeren.Informatie over uw winkelwagentje en uw e-mail die u ons hebt verstrekt bij het starten van uw aankoop.Ons rechtmatige belang om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om het product te kopen waarvoor u interesse hebt getoond door het in het winkelwagentje te plaatsen.Vanaf het moment dat u het product in het winkelwagentje plaatst totdat u een aankoop doet, echter niet langer dan vijf (5) dagen.
Om de vragen te beantwoorden die u ons stelt.Uw naam, contactgegevens, foto's die u ons stuurt en andere informatie die u ons verstrekt.

Verwerking is noodzakelijk om de prestatie te kunnen leveren die we met u zijn overeengekomen.

Gedurende drie (3) jaar of zolang wij genoodzaakt zijn volgens de wetgeving.

 

VERWERKING NOODZAKELIJK VOOR DE AANKOOP EN ONZE OVEREENKOMST, ENZ.

Om uw aankoop te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om het product te kunnen leveren, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. We moeten uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke of andere vereisten, zoals de verplichting conform het boekhoudrecht om gegevens op te slaan en wetgeving betreffende de bescherming van consumenten. Als u ons geen persoonsgegevens voor deze doeleinden verstrekt, zullen wij uw aankoop bij ons niet kunnen voltooien.

Houd er rekening mee dat ook onze betalingsprovider(s) persoonsgegevens verwerkt (verwerken) om uw betaling van de bestelling te kunnen administreren. Onze betalingsprovider(s) is (zijn) zelf verantwoordelijk voor een dergelijke verwerking. Onze betalingsprovider(s) stelt (stellen) u ook in staat een gemakkelijkere manier te kiezen om een aankoop te doen door automatisch uw persoonsgegevens in te vullen of te onthouden op uw apparaat.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?Welke persoonsgegevens verwerken we?Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor het specifieke doel?
Om uw aankoop te beheren, d.w.z. om te weten met wie wij een overeenkomst aangaan, om uw aankoop te bevestigen, om uw aankoop te leveren en om met u over uw levering te communiceren en om informatie te verzamelen over uw ervaring.Uw naam, contactgegevens, zoals e-mailadres en afleveradres, bestelinformatie en gekozen betalingsmethode, IP-adres.Verwerking is noodzakelijk om de prestatie te kunnen leveren die we met u zijn overeengekomen.Twaalf (12) maanden na uw aankoop.
Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht of uw product wilt wijzigen en om ons in staat te stellen aan wetgeving inzake de consumentenbescherming te voldoen.

Uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres en informatie over uw aankoop, bijvoorbeeld uw betalingsmethode. 

Wij slaan ook de informatie op die u hebt gedeeld wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht of wanneer u uw product verandert.

De verwerking is noodzakelijk om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, om te voldoen aan onze retourvoorwaarden en om te voldoen aan de relevante wetgeving inzake consumentenbescherming.Vanaf het moment dat u uw aankoop doet en gedurende twaalf (12) maanden daarna om aan de wetgeving inzake consumentenbescherming te kunnen voldoen.

Als u ervoor kiest om gebruik te maken van uw rechten, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren totdat wij een besluit hebben genomen met betrekking tot de herroeping of wijziging van het product en de uiteindelijke terugbetaling of toezending van het nieuwe product heeft plaatsgevonden.

Om klachten en/of juridische geschillen met ons te kunnen afhandelen.Uw naam, contactgegevens, informatie die u hebt vermeld die relevant is in het kader van de klacht en/of het juridische geschil.De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan relevante wetgeving inzake consumentenbescherming en invulling te geven aan ons rechtmatige belang om klachten te behandelen en/of ons te verweren tegen juridische claims.Vanaf het moment dat uw klacht en/of het juridische geschil onder onze aandacht komt en zolang deze zaken lopen. Als we uw claim afwijzen, bewaren wij de informatie altijd gedurende twaalf (12) maanden, indien u mocht besluiten uw juridische geschil te laten beoordelen door een relevante instantie.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, dat wil zeggen het boekhoudrecht en wetgeving inzake witwassen.Informatie over uw factuur, zoals uw koopgeschiedenis, naam en contactgegevens.De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan relevante wetgeving.Vanaf het moment van uw aankoop en gedurende zeven (7) tot acht (8) jaar volgens het Zweedse boekhoudrecht en gedurende vijf (5) tot tien (10) jaar volgens de wetgeving inzake witwassen.
Als een vriend u naar ons heeft verwezen, verwerken wij uw persoonsgegevens om onze leverancier te betalen die een oplossing biedt voor het verwijzen van vrienden.Een hashtag (tekst-id) van uw e-mailadres.Ons rechtmatige belang is ervoor te zorgen dat we onze leverancier alleen betalen voor de aankopen van nieuwe klanten die zij naar ons hebben verwezen.Uw e-mailadres wordt nooit door ons bewaard voor dit doeleinde.

 

VERWERKING OM RECENCIES TE HANTEREN

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?Welke persoonsgegevens verwerken we?Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor het specifieke doel?
Om e-mails te versturen waarin we u na aanschaf om recensies vragen.Uw naam, e-mailadres en uw bestelling-id.Ons rechtmatige belang is om contact met u te kunnen opnemen met het verzoek uw klantervaring te delen om de ervaringen voor zowel u als andere klanten te verbeteren.Totdat wij ons verzoek aan u hebben gestuurd.

 

VERWERKING OM UW KLANTACCOUNT TE BEHEREN

Om uw klantaccount te beheren, verwerken wij uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben gesloten te kunnen uitvoeren. Als u ons geen persoonsgegevens voor dit doeleinde verstrekt, zullen wij u geen klantaccount kunnen verstrekken.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?Welke persoonsgegevens verwerken we?Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor het specifieke doel?
Om uw klantaccount te beheren dat u hebt aangemaakt. Dit omvat het verzenden van u bijgewerkte informatie over uw account en ons privacybeleid. Het omvat ook de verwerking om veiligheidsmaatregelen met betrekking tot uw account te kunnen nemen.Uw naam, persoonlijk identificatienummer, e-mailadres, mobiel nummer, cookies en IP-adres, gebruikersnaam en het postadres waarop wij op uw verzoek uw producten afleveren.Verwerking is noodzakelijk om u volgens afspraak te voorzien van een account, wanneer u voor een account hebt gekozen. Verwerking om u updates van ons privacybeleid te sturen is noodzakelijk om aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming te kunnen voldoen.Wij slaan uw persoonsgegevens op wanneer u een aankoop doet en gedurende twee (2) jaar na uw laatste login of totdat u ons vraagt om uw account te verwijderen.

 

VERWERKING OM NIEUWS, INSPIRATIE EN RELEVANTE AANBIEDINGEN AAN U TE KUNNEN MELDEN

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?Welke persoonsgegevens verwerken we?Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor het specifieke doel?
Om u op uw verzoek nieuwsbrieven en relevante aanbiedingen te kunnen toesturen en om marketingmateriaal te kunnen sturen naar diegenen die een aankoop hebben gedaan.Uw e-mailadres en aankoopgeschiedenis.

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. 

Wanneer u een aankoop hebt gedaan, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons rechtmatige belang om relevante direct marketing te sturen. Wij doen dit alleen als u bij ons een aankoop hebt gedaan en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van marketingmateriaal.

Als u ervoor hebt gekozen om nieuwsbrieven en relevante aanbiedingen te ontvangen, sturen wij u deze toe totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. 

Als we u nieuwsbrieven sturen op basis van ons legitieme belang, sturen we u dergelijk materiaal gedurende een periode van twee (2) jaar na uw laatste aankoop, tenzij u eerder bezwaar maakt tegen het ontvangen van ons marketingmateriaal.

Om op u gerichte marketing te kunnen doen in sociale media en op websites van derden.Uw e-mailadres, cookies en IP-adres.

Ons rechtmatige belang is om uw persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing en om onze marketing relevant voor u te maken. 

Wij doen dit alleen als u bij ons een aankoop hebt gedaan en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van marketingmateriaal.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt vanaf het moment dat u uw aankoop hebt gedaan en een periode van twee (2) jaar daarna, tenzij u eerder bezwaar maakt tegen onze marketing.

Om een recensie te kunnen publiceren die u hebt geschreven met als doel de klantervaring transparant te maken richting de bezoekers van onze site en om het product en ons merk te marketen bij potentiële klanten.

Uw naam en de informatie die u hebt achtergelaten bij uw beoordeling.Ons rechtmatige belang is het publiceren van de beoordeling die u hebt geschreven.Totdat u uw beoordeling van het beoordelingsplatform verwijdert.
Om onze producten te marketen op onze website, publiceren we wellicht uw foto's/video's van het product die u op uw sociale media heeft gedeeld en waar u #hijabfactory heeft getagd.

De foto/video die u hebt gedeeld op uw sociale media, uw gebruikersnaam en uw tekst. Deze kunnen allemaal persoonlijke informatie over u bevatten.

Ons rechtmatige belang is het publiceren van de foto/video die u hebt gedeeld en waar u #desenio heeft getagd.Totdat u aangeeft dat u niet langer wilt dat we de foto/video op onze website tonen.

 

COOKIES

Hier vindt u meer informatie over ons Cookie-beleid.

 

HOE HEBBEN WE DE AFWEGING VAN BELANGEN BEOORDEELD WANNEER DE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ONS RECHTMATIG BELANG IS?

Voor sommige doeleinden verwerkt HijabFactory uw persoonsgegevens middels een beroep op ons legitieme belang als rechtsgrondslag voor de verwerking. Bij de beoordeling van de rechtsgrondslag vertrouwen we op een belangenafwegingstest. Via deze test hebben we vastgesteld dat ons legitieme belang voor de verwerking zwaarder weegt dan uw belang en uw fundamentele recht dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt. In de bovenstaande tabellen hebben we aangegeven wat ons legitieme belang is. Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt lezen over hoe we deze test hebben gedaan. Onze contactgegevens zijn als vermeld aan het begin van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is goedgekeurd door HijabFactory op 12 Februari 2019.

Geproduceerd door: Wikinggruppen

Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen